Όροι και προϋποθέσεις για τον χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό από την tritonmar.gr

Ημερομηνία λήξης διαγωνισμού ορίζεται η «31  Δεκεμβρίου 2018» και ώρα η «23:59».

Έγκυρες θεωρούνται όλες οι συμμετοχές που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια ως εκείνη την ώρα.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10/1/2019 στα γραφεία της Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε. στην Νέα Ιωνία και ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω ανακοίνωσης στην επίσημη σελίδα μας στο facebook*.

*Σε περίπτωση μη εμφάνισης του νικητή/ριας σε διάστημα 7 εργάσιμων ημερών η κλήρωση θα επαναληφθεί.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Ο νικητής θα λάβει ως δώρο 5 τετραγωνικά μέτρα επένδυσης τοίχου πέτρας σειρά NATURAL BROWN HELLAS STONE .
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενος, που έχει έγκυρο λογαριασμό στην ιστοσελίδα facebook.com και που αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους, εξαιρουμένων των υπαλλήλων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ Τρίτων Ι. Μαρούλης Α.Ε. και των συγγενικών τους προσώπων 1ου βαθμού.
3. Για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες πρέπει
α) να δηλώσουν ότι τους «αρέσει» η σελίδα της tritonmar.gr στο facebook: www.facebook.com/tritonmaroulis
β) να κοινοποιήσουν δημόσια τη δημοσίευση του διαγωνισμού
γ) Προαιρετικά να αξιολογήσουν θετικά το κατάστημα της tritonmar.gr στη Google, εδώ: https://goo.gl/KKg4Bi
δ) να αποδεχτούν τους όρους χρήσης.
ε) Για επιπλέον συμμετοχή να σχολιάσουν και να επισημάνουν 3 φίλους τους στην ανάρτηση του διαγωνισμού στο facebook.
Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.
4. Οι ειδικότεροι όροι κάθε διαγωνισμού θα ανακοινώνονται πριν την έναρξη (χρονική) διενέργειάς του και δεσμεύουν όλους τους συμμετέχοντες.
5. Οι δηλώσεις συμμετοχής για το διαγωνισμό θα είναι έγκυρες, εφόσον υποβληθούν, μέσα στα χρονικά όρια που ανακοινώνονται κάθε φορά. Διευκρινίζεται ρητά, ότι η οποιαδήποτε υποβολή δήλωσης συμμετοχής μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής προθεσμίας θα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και δεν θα επιφέρει κανένα αποτέλεσμα.
6. Ο νικητής θα πρέπει με τη λήξη του διαγωνισμού να στείλει μήνυμα με τα προσωπικά του στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση) στην επίσημη σελίδα μας στο facebook, ώστε να ενημερωθεί για το πως μπορεί να παραλάβει το δώρο του.
7. Το έπαθλο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
8. Ο νικητής θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή του επάθλου να υπογράφει σχετική δήλωση αποδοχής αυτού, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του.
9. Οποιοσδήποτε από τους νικητές (Νικητής και Επιλαχόντες) σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παραλαβής του επάθλου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση αξιοποίησης/παραλαβής του δώρου.
β. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
γ. σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση/παραλαβή του δώρου αποβεί άκαρπη.
δ. σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση/παραλαβή του δώρου.
10. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή το δικαίωμά του στο δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος αναπληρωματικός κατά χρονική σειρά συμμετοχής, εάν δεν υπάρχει τέτοιος η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να διαθέσει το έπαθλο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
11. H ΕΤΑΙΡΙΑ, ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε ελάττωμα τυχόν παρουσιάσουν τα δώρα. Επίσης, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας.
12. Μετά την εκπνοή της διάρκειας κάθε Διαγωνισμού και της παράδοσης του επάθλου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ παύει να υφίσταται. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
13. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στο δικτυακό τόπο, σε οποιοδήπoτε έντυπο της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική προβολή κάθε σχετικού γεγονότος. Ο νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.
14. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων του από την ΕΤΑΙΡΙΑ για τους σκοπούς εκάστου Διαγωνισμού, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Εάν, ο νικητής δεν επιθυμεί την χρήση των προσωπικών του στοιχείων, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, να το δηλώσει επικοινωνώντας με την ΕΤΑΙΡΙΑ.
15. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων καθώς καθώς και των όρων που ανακοινώνονται στην επίσημη fan page της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
16. Εφόσον αποδεχτείτε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του διαγωνισμού ταυτόχρονα αποδέχεστε να λαμβάνετε ενημερωτικά e-mail για τα νέα και τις προσφορές της tritonmar.gr. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αποστολή τους, μπορείτε να αφαιρεθείτε από τη λίστα κάνοντας κλικ στην επιλογή Unsubscribe στο τέλος κάθε ενημερωτικού μηνύματος.
17. Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

Δηλώνεται ρητά πως το facebook.com δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με τον ανωτέρω διαγωνισμό για τον οποίο απολύτως υπεύθυνη είναι η ΕΤΑΙΡΙΑ .

Το κατάστημα λειτουργεί μόνο από το Ίντερνετ. Το κατάστημα βρίσκεται σε αναστολή εργασίας.
Οι τιμές στο website μας μπορεί να είναι διαφορετικές από τους προμηθευτές, λόγω του COVID-19.